پست بانک کهتویه http://www.pbkahtoo.ir 2020-07-05T22:29:00+01:00 text/html 2017-07-30T04:40:17+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد کنترل کامپیوتر از راه دور http://www.pbkahtoo.ir/post/45 نرم افزار any desk جهت کنترل کامپیوتر از راه دور<br><br><img src="http://www.downloadsoftware.ir/uploads/2014/10/AnyDesk.jpg" alt="" width="239" vspace="0" hspace="0" height="138" border="0" align="bottom"><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8302024650/pbkahtoo_ir.zip.html" target="_blank" title=""><b>دریافت نرم افزار any desk</b></a><br> text/html 2017-07-13T03:51:15+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد نسخه جدید vpn http://www.pbkahtoo.ir/post/44 نسخه جدید vpn جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی هنگام کار با بنکو (ویژه دفاتر پست بانک)<br><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThVgyUAm0DgNfu7xbrHDsHjCpeKHhSashvBqTqPZfSTMih41kk" alt="" width="138" vspace="0" hspace="0" height="138" border="0" align="bottom"><br><br><br><a href="http://cdn.persiangig.com/download/RZm1TVp3Qq/SSLVPNSetup_win32_v9.4.0.135(www.simia5.ir).rar/dl" target="_blank" title=""><b>دریافت نسخه 32 بیتی و ویندوز اکس پی</b></a><br><a href="http://cdn.persiangig.com/download/vWV7Hv81Rk/SSLVPNSetup_win64_v9.4.0.135(www.simia5.ir).rar/dl" target="_blank" title=""><b>دریافت نسخه 64 بیتی</b></a> text/html 2017-06-07T16:36:33+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد دانلود بسته امنیتی wanna cry http://www.pbkahtoo.ir/post/43 <table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="" height="55" width="250"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://files.aminidc.com/MS17-010/Windows-7-32bit.zip" target="_blank" title=""><b>دانلود</b></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="left"><b>&nbsp;Windows 7 32bit</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<a href="http://files.aminidc.com/MS17-010/Windows-7-64bit.zip" target="_blank" title=""><b>دانلود</b></a></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="left"><b>&nbsp;Windows 7 64bit</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="center">&nbsp;<font color="#000099"><a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55245" target="_blank" title=""><b>دانلود</b></a></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 25%;" align="left"><b>&nbsp;Windows xp</b></td></tr></tbody></table> text/html 2017-05-27T04:47:45+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد نرم افزار توفان و راهنمای نصب http://www.pbkahtoo.ir/post/41 <div align="center"><div align="right"><span class="smalltext"><strong>نرم افزار توفان و راهنمای نصب(مخصوص دفاتر)<br><br></strong></span></div><span class="smalltext"><strong></strong></span><br><div align="right"><span class="smalltext"><strong><img src="http://s8.picofile.com/file/8296035800/Untitled.png" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="119" width="130" vspace="0"></strong></span><br></div><span class="smalltext"><strong></strong></span><br><span class="smalltext"><strong></strong></span><br><div align="right"><a href="http://s9.picofile.com/file/8294521218/BP_Office_TUFUN_2_0_0_7_.exe.html" target="_blank" title="">دریافت نرم افزار توفان آیجنت</a><br></div><br><div align="right"><a href="http://s9.picofile.com/file/8295842226/rahnmayetufan.pdf.html" target="_blank" title="">آموزش نصب نرم افزار توفان</a><br></div></div> text/html 2015-02-18T04:32:56+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد همراه بانک پست بانک http://www.pbkahtoo.ir/post/40 <div align="center"><div align="right"><font size="4"><b>همراه بانک پست بانک نسخه اندرویید</b></font><br><br><b>قابلیت ها</b><br></div><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><strong><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><u><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">گزارشها:</span></u></strong></p> <div align="right"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> مشاهده رسیدها</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> پیگیری قبوض</span></p> </li></ul></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><strong><u> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">سایر امکانات</span></u></strong></p> <div align="right"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore"> <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نمایش تمام سپرده های مشتری با مقدار موجودی</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> نمایش کارتهای مشتری</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دریافت مانده کارت پست بانکی</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> نمایش تسهیلات دریافتی</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> اعلام نرخ ارز</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> جستجوی شعب</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> محاسبه شبا</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> اعلام سود سپرده</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> مسدودی کارت</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> ذخیره شماره کارتها و شماره شبا بانک مقصد جهت تسهیل در عملیات انتقال</span></p> </li></ul></div> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" align="right"> <span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;</span><strong><u><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">انتقال وجه</span></u></strong></p> <div align="right"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> انتقال وجه به حساب خود و دیگران</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> انتقال وجه ساتنا</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> انتقال وجه پایا</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> انتقال کارت به کارت ( شتابی و پست بانکی)</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> انتقال وجه از مبدا کارت (از کارت پست بانک به شبای مقصد)</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> </li></ul></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><strong><u> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">پرداختها</span></u></strong><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">:</span></p> <div align="right"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دریافت تسهیلات</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دریافت قبض</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> شارژ مستقیم</span></p> </li></ul></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><strong><u> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">تنظیمات</span></u></strong></p> <div align="right"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> تغییر رمز اول (رمز ورود به موبایل بانک)</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> تغییر رمز دوم سامانه موبایل بانک</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> غییر رمز دوم کارت ( رمز خرید اینترنتی)</span></p> </li></ul></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><strong><u> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">ورود به صورت میهمان ( بدون داشتن رمز)</span></u></strong></p> <div align="right"><ul dir="rtl"><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore"> <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پرداخت قبض و تسهیلات</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore"> <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اعلام نرخ ارز</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore"> <span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></span></span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جستجوی شعب</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> محاسبه شبا</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> سود سپرده</span></p> </li><li dir="rtl"> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL"> <span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> پیگیری قبوض پرداختی</span></p></li></ul></div><br><br></div><br><div align="right"><a href="http://www.postbank.ir/default-452.aspx" target="_blank" title=""><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQWFhQXFB0XGBYYFxcXFxkUGBcXGBgXFxcYHCggGBwlHBUUITEkJSkrLi4uFyAzOTMuNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzQkHyQsLCwsNzQsNCwuLCwsLCwsLCw0LC8sLCwsLCwsNCwsLCwsNDQsLCwsLCwsLCwvLCwsLP/AABEIAKQAwAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcCAQj/xAA/EAACAQIDBgMFBgQFBAMAAAABAgMAEQQSIQUGMUFRYRMicQcyQoGRFCNSobHBYnKC0TND4fDxFSSi0nODkv/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAACAwQFAQb/xAArEQACAgEDBAAFBAMAAAAAAAAAAQIDEQQhMRITQVEFIjJhcUKx0fAzUqH/2gAMAwEAAhEDEQA/ANxooooAooooAooooApHEzhASa7d7VGxAzNmPuKdB+JuvyoBSTGlQGZfKefT1p7FKGFwb10y6VDyQtExMeq80/8AX+1DxtLkmb0lLiVXibUhDjlZCwPAfnTbx1PrUJywSSHwxafiFdjEKfiH1pgCprx4QelQ7kvA2JEzL1H1pCbHIovmHpemBit6U0xMXOq53yXgsjCLfI7nx7n3Tb6fvTT/AKvLH7wDD6Gkoj1pIi/EVld0+cl0YLjA6j3mN9UHpepLA7ZjlNgcrfhbQ/LrVYlwl+FNZsP1Bv8A74GpQ1M1zuTdFcuNjQ717VR2Ttxohklu68nHvAdxzqzYXFpILowYdjW6u2M1sZZ1yhyOKK8vXtWFYUUUUAUUUUAV4xr2o/aGINwiau35dzQCeJYyt4a6KPfPbp86kY4wAANAKSweHCLYfM9T1pwKA8NMMbcMCOlSBpnj00FRnnGxXbHMSH2jpdwNbagc6qWF3iCuY3PH3SdL9V9RU9tTaxViEUOiaSAe8OJuOwCnrc6aVUd4dlxToJIiGDDjx5XF+hrPKLk8su013aWJrK/6vv8Ayiw4XbVzrUhHtO9U/wBm0EDCSPEnNKHuqsSCqAcRrrqT9KnN6PBwskYDkGS5y8QoFtSe9wKhOmSWUbVKmyWI7ky2L70tFiL1XIcYKdQ48Cs/Uz2VBPCMGkzHSGGxWaniyC1e7MoeYjUpXMsQYa06yV4VqDhg9UiFlhK6EX70iqspzI1j1HH59am3Wm8mHvwqO6ZfGzbcVwO8jLpKtx+IcfmOdWDCY5JBdGB7c/mKqjQ2pAQZTdSQetaYamUedyqVMZcbF8oooroGMKKKSnkCgk0AljcUEXv0503wKZQXb3m49v4R6U3jBdvEYafCvQHi3rXWLnVLFiALgC/DMTYfM1GTwslE7cPYlYWuL13TbBSXB7GnIpF5RdF5WQpptRC0bANlJFswFyL8xTuuJVuK9ayj0z6WA5wZltJGoySa5WzkgI9tXsQvrxIqFmzeIDdY5m0ePirpe+dDwB1BsONhqL1oGLgWRSrC41+V9NOht+tUjeXDrBHlxF5IfhbUyB2Y6IBwsLeUcbVmU8bFai1tgp21GVyXiJV0J14OLGwNhwva9qjX2800t8Q33hsM3AEDSw/D/qasMuxWxGUl8hA0c2zEcrqBbh161HbU9n0kmscynsylf0NeO6PDZfTRfTPrjHbyM4N7Bh3yvdo/zXuOtW3BbVjlUNG1wdR3txrOMd7PNog6Qlx/Awb9amN2t0tpQh1MBCEXCkjR+oHTrUZ1wkspnShqMyw1hGnYLEkgcqmYcQLVRdjzTIckym4+IKQPS1WaKs0k4sWVonUmvSoeoVJLU9im50UjNKvA+KXrxo6RXF1y2NqTwQ6ZHbR0iY9a4ON7UDF61BpFiUkW+iiiuuYgpptBSV0F7a2POndMto7SigGaaVIxyLsFv6XNAN4MYJDws44qeI7jqKY7e2WJlU3IZCSLE87X9Da4vyvThlhxS54ZFa3B42DWPqP3pNcWwOSWwPJuTf2NeNtLKM1tecsQ2VimizKUCqAGyhr5FOgVdPPwJ5WvVhilDDQg8tDfWot4Fb3teOvxC44j6VF4lpMNI7goIzHoAh8xS9owAffbiT6d6qjJpZZ5Q5LZ7otlIYjEBbU2kx/BQRnyglCRcXHT6/Sq5trH3GSVbK1xnvoPW3A9xVinDOGxfqFXsS0eMSR2VTZ14owsw75eY71Tt9FJmS/DJYdjeoyEXYLMWkyZhHKGJKiwPmZdRxGtONr4CaRRlmzaErnFyD0zixH53qdmj8wef77JaX4gq5qUkNsOwEjDpw+f+lT2DxADVQBjJ8O4+0pdOAkUXIsfiA4juKsODxiuLo6t6G+vTrXMsqlW/mR3qr6tRH5H/Je8NOG4U7zCqOmMZeZFPI9svzsa8UyqemediyYhxaofESL6Uwl2mW7Uh4pPOoN5JQq6eR+HrvxqYI9KmW3GvMEmh79q01rxpulR0uJFNzPUsHnSSck9cJPrUa2IpWGW5rxomkarReiuXrrHIInejbkeCw7zyahRZVvYu/JR8xx5a18vbb3wxE0zyeJ52Ju4Fzb8K391eQAqze2LfH7ZiBFG14Y7qnQng0nfNawPQHrVAmSQxglfu0OUNlAGY62LczYXoCX3UGKxGIC4d7S5SS+YxkAdXSx7VcU9o2Pw33eLUsOFpkzA/wAsiWYDvrUj7MNh/Z8MZnH3k9j6RjgPnxqw42zAhgCDxB1FbK9J1RznBz7Nco2OKWUR+yvanGy2aJhpcFG8YDXhoA//AI1Ptvuk8f8A2ky+KGBtcXI1utjwNZ3tHdPCm1kyW5qTekTuDiXXPhpUxKrxVgPEU9OOYfKs9umlUsvhlkLK7X8rwy/bN2qssksmYtPGq+8crZTmB0A1v3qSjxCSKBI2XOLKG45tAVA668r1iuJmxUDfepLG68GN5LcddbOLaa3IqQwG9bOV8VjNa5ALZgGIFmyixGovwPCsLoa4Jzp6lh7l23gwKQMA4KAAZZl0PC9zY306etOMHizIoErgG4zMLeGwOguvw3suoPraovCb3LMpWQKT6ltNb6WzDlx4d6jE2m8Un3bIA2oVug1sGt1POoq2dMso5q08o8bF5kwAdypC2HEDt+1Qu1tzUY3VbHqNLfMUru/tCCcZRYEciRdR1HapltmLJePPJYN5oyxClT8OnEVvhfXat9meJuLw9ik4bZ+IUExztlUgAN94CTyF6UGLxMZ+8iDr1S6t9DofqKv8uzghJtZc6kf1Llt2tS7YAaC2gHPvxFQs00Hwjo06u6H6mUBNvQ3sxMZ6OpH586k8Pi1fVWDDqDcflU/tLddHBBUWPaqZtXczwszxXW1jmUlSAOXe9YpabG6Z0Fr5x+uOfwTni1w0pNVhPtUbMpdHIIFjY3uL2DDUn+9dNt5kH3sDg/w2Yfsaq7MkXw1lUvOPyWFpRQZAOde7I2RNikEkGVkPPMBr0I4gjpUmu5GKPExr/UT+gp25+i/uw/2INpwDSkeOAOlTcfs7m5zR/wD5Y06j9nJ+LEAfyx/3apdmfo879fsv5rP/AGvb1DCYUxKfvZlNyNMsQ0Y9s18o9T0q9YmdURmYgKqkknkANTXyh7R95Wx2KaTgCbheifAp9Bqe7Gugc0r4+8Zmc2st7WNiRoqi3D/SprcPd77biQrf4SeaQ/w3935nSq6jEi3e9upre9xt3/sWFVSPvZPPIelxovyBq6mvrlgzaq7tV5XL4Jqc20AsBoByA7VE4p6fYiSojFyV2II4USOxklRsG05MPIJImysPoR0I5inGMkqDxj1pUU1hl8Mo1bYW8eF2ohhnRVm/Aba/xRMdf3qA3h3Bw6XMoZkLWEgQMVvpZhoR63rMJZSDcGxB0I0IPUGtL3J9pyvbD4/Lwss591v4ZR8P83DrXJ1nw2UPnp49G+Dk1lPDKtjdwZfM2HkDqgvlfUgE2FgTdeHU1ETxYuPySRMwtwHna3ZGs30NblitnfZy0seZ4imqDWy8bprqLfSoiRhMqJCoQHX72zLlA1S1jbW/A1yO74aC1Uo7WLJjOGniLWBaNgeF72PdXsy/JjV53c3vlVgsxWTQDMDYleRZGsb6cR1qJ9oG3MPFiPCWBJVC3kDNwJ1UKSDlIHH9qoYxDRqSpKhjcJoy27g6HlyqTqizTKqFsctH0tsveWCf7tmsTcAHQm2o0PMfvUkk6vfLyBIPI2PAHrXzds3ed1F2U2W3uta2uhCNcdOFqtOy97QbZJgrA3yt92b8xlYlT8jVsJOKw9ymWnkls8m/4UBl/wB8OINJzYEHlWdbG3zlhIEi3XgDwuOx908eRrQNj7eixA8psehrx4yaK8uOJLciMdusrElMqBgFby3IANzksRlJ5mme3dgIVuQLk2AtqSaus8iqpZjYAXNROBiMz+K4sOCL0H9zXiilwS6Ed7tbKGHiCKAB0H79ambUAV7XpM8tXtFFAZl7bN5Bh8MuHX3pbs//AMS28v8AUxUegavnHxiWzHU3vrzPetP9p+BxGMxONZEZzBOilVBJEAjOQ2HLMXP/ABWWKutuB7/vQF59lew/tOLMzgZIfNa2hkN8ot21P0rZMQ9RW5GzosPg40hdZLjM7oQbuw1vbhbhrT6d66enh0xOBq7e5b9kMcS9Q2LepLFPUJjHrdBFUURmMkqExj1JYx6hMW9aoI0RQxxD1HSnWnWIamEhq7wb6kXrcT2iyYG0U15cNwtfzRjqh6dq0/aWPw32c7QhkBCeaycHYiwQr+ImvnS9SGEnnjjLorGHMM+h8MsL2zW0BAvr3rhfEtFV/lWz/cnKmM3uPcfvFJiYBh3jQMZjM8tvvGLakajQXqCxD53NhpwA9Ke43FEhpG9+TvwFuvHh+te7PmjRAJsOXVjpIjlHtzsbFW9CK5ZqJHDY3ZzRiOfDzQvYAzQSiQN3aKQWAv0NI7M3fMzEwywS2OkbP4buCOIV+B7XqLhxJjdpIgcmqKXUN5SOB5ZrdOFcYaNMrlmFwvlUgnN6EcCLfnQEvNJicFIwtJhkOvhtqCP5To1aDuzjDiYDiMLdHhks6ng1xm/Ox+lZOEaRGZpB92FsrMSxDG1kHbnW0ezPZhw2EhHxTkzyX/ABljH0uf6qDk0jCiTECPOLKBmI/Ex4X7D96sMaACwrjCx5VUdABS1AFFFFAFFFFAVXa+xwszTKXRyPfjNmsNSCPi9KoB21s7aJyyjDYk8iw+y4jpoT5W+o5Vs7reqFvX7KMDjSXCmCU3JePgSebKdDQFBxfs2iV82CxkuEkPCPEAqCeQWZTY/O9I4yTbWBF8Rh/tMY/wAxPNoP4k5eoqXwXs52pgnyQY0Nh7HQoXXT3VMJJGvY8qc4ba2MwpPiYZrDjJg3zADq2Gk4/wBNSjOUeGQnXCf1LJVcNvzh5dGzRN0bUfUfvTibEK4uhDDqpv8ApVpfH7P2l5Zo8PO/O3/b4kHujcT86gNpeymAvfBYxoJOUOIUqSeivpf6GttWvlH6lkyT0MP0vBXMY9QuJepbbu7e08Ffx4C6D/MTzL63X+1Vj/qKt29f711KdbTPbOH9/wC4K1ppxZzO9NDS0rX4UkBW1tYyjTFYR1FGWICglibADiTUq+1cSkAwUvlhEmcrlsxbuRx41cvY5s7M08rICAFVHIvZvNny97Zand8djhwcyg3HGwuD6ivmfiOqcrehcR/fydLTaVWRzndmP+NnlBC5wDYJbRu2n++FP9sY+GSJVjilikzW8MuJI7G18uYB1N9La0o2Gjw7r4sbMj6hkcpIvI25Nbvam2C2mkGIMsYdgoPhM2XMrWIDOLZWOprInlZKZwcJdLGuPx2aOOIKVWLMbE3vI5GZuA/COvClduxRRmOOKxKRjxHBuHkbU27DQAUnsqCNi7yuAEQsB8TsdFUDnrxrjZ+CLh5M2RYlzFrfF8Kj+In9K9IEts7dsvjYcKSSWCtKLEZBYM6n+m2vevoDdjDeK7PbymyqOQRdB8tKy/2c4F2SXFylmmxLZEZtWyjWR/mbD5Gt03ewfhx/ID6caAlhXtAooAooooAooooAooooDym+LwSSCzqGtwuNQex5U5ooCn7y7hQYyNlYDMVIVmUOUJGhVtG/M1m2I3R25s5bQSDGQD/LPnFunhvqPka3i1BFAYFsj2qGB/CxMM2Ffgcl3S/eGSxA/lNWMnZe1Pfigmc8Xhbwph/9bWJ+RNaXtXYkGJXLPFHIvRlB/Osv3u9i+DKPLhmlhZQWyAeKpt0UkH6GgK9tT2Pxux+xYsBuUOIXI47Buf0qkbf3Lx+C/wAbDvlHxoM6fMrw+dWXCz7Uw4ywTJjohr4bedgO8clnU+lTWxfa2I28PERy4ZgbEC8sY7NE9nT5E1ZXdOG8HgOPsqnsl208eMWEuTG6sMpPlz2zA9uBrYd4IozHo9zbhbW9QO09q4CZUxMceHeWORX8WEhXAuAc0Zs3AnrU/j9FNgLdbViuk1L8m3Svb8GN714e8eX8LEg9jVKkcWAF9OIJ+LqK0TfEams8xIs1Sqll4J6yGUpjza+HjQRKhDMI80jqbgs2th0sLD1p9h9i4gyx4INYz5HZAfKtxcNIOoU3/wCailHhiOQWvckXFxdW6H1FaXuBs5wsmNluZ8SxWK/JCfO/YH3R0ANXnPL/ALr7OXMoT/CiURR97aE1pEKZQAOVQO7OzhGoHJR9TzqwUB7RRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBRRRQBXLLXVFAZrvbuogkLBbBtVI+FudulU/bWyHcBZvvVA+MZiP5WPmH1rads4bPEwtcgZh8qpDxZhcdLisdjdc9uGdKmSshiXgxba26AW5je3Ztf/IVsewpvHwcL318MK2txmUBWF/UfnWf77RBvxIwPQlT62pf2S7cyyvhZLgSeaMkn3wLEfMW+lLG5Rz6JqlV7oX3t2SxLEnQaAW/fnWaYhMjgkaA63HKvoDeDZ2Yfvx+tY9vRsooxNqjXPDyTniyvpL/ALl7L2TjoIzMkYaE3sGy5r8Qw5jgbVbdm4EvOXsAg8kIAsAvW35D51jXssklGMCRxmW4uwAuQo+L5V9I7PwRBzOLHkONu9bjj4a2Y/w8QVQByFK0UUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUAUUUUBy3Co4bHiHw878T+VFFRlFPk9UnFPDE5d3sO5uyXPqaZtuTgywfwrMpuCCRYiiijrj6PY3We2ScuzI2Fitx6mofH7i4Ob/EjY+jsP0NFFeOuK8EY3T9jHZ3svwEEqTRLKkiG6sJpB8uOo7VdRRRUkMt7s9ooor0BRRRQBRRRQBRRRQH/9k=" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="129" width="152" vspace="0"></a><br><b><br><font size="2">برای دریافت&nbsp; اپلیکیشن بر روی تصویر کلیک نمایید.</font></b></div> text/html 2014-12-14T04:53:12+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد دریافت قبوض جرایم راهنمایی رانندگی http://www.pbkahtoo.ir/post/39 <div align="center"><span id="ctl03_PageControl1886_lblTitleD" class="lblTitleDetail"><br></span><div align="right"><b><span id="ctl03_PageControl1886_lblTitleD" class="lblTitleDetail">دریافت حضوری و غیرحضوری جرائم راهنمائی و رانندگی توسط پست بانک ایران</span></b><br><span id="ctl03_PageControl1886_lblTitleD" class="lblTitleDetail"></span><br><span id="ctl03_PageControl1886_lblTitleD" class="lblTitleDetail"></span></div><div align="right"><span id="ctl03_PageControl1886_lblAbstractD" class="lblAbstractDetail">براساس تفاهم‌نامه منعقده بین پست بانک ایران و پلیس راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، جرائم قبوض راهنمائی و رانندگی به صورت حضوری و غیرحضوری توسط پست بانک ایران در سراسر کشور دریافت می‌‌شود.<br><br></span><div><span id="ctl03_PageControl1886_lblAbstractD" class="lblAbstractDetail"><img src="http://www.bultannews.com/files/fa/news/1391/9/26/126959_100.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="174" width="206" vspace="0"></span><br><br><div><span id="ctl03_PageControl1886_lblBodyD" class="lblBodyDetail">به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: بنابراعلام اداره‌کل بازاریابی و تجهیزمنبع براین اساس؛ دارندگان قبوض جرائم راهنمائی و رانندگی می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب و دفاتر این بانک و یا به صورت غیرحضوری از طریق درگاه‌های الکترونیکی اعم از اینترنت بانک به نشانی www.postbank.ir، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، تلفنبانک 84284، دستگاه‌های کارتخوان(POS) و پایانه شعب(PinPad) و وب‌کیوسک با استفاده از کارت شتابی نسبت به پرداخت وجوه آن اقدام نمایند.</span><br><span id="ctl03_PageControl1886_lblBodyD" class="lblBodyDetail">بنابراین گزارش: قبوض دارای شناسه پرداخت و شناسه قبض از طریق درگاه‌های الکترونیکی و شعب و دفاترخدمات بانکی قابل پرداخت می‌باشد. </span><br><span id="ctl03_PageControl1886_lblBodyD" class="lblBodyDetail">گفتنی است: پست بانک ایران به عنوان دومین بانکی است که وجوه قبوض راهنمائی و رانندگی را دریافت می‌کند.</span><br><span id="ctl03_PageControl1886_lblBodyD" class="lblBodyDetail">شایان ذکر است: درحال حاضر بیش از 14هزار شعبه و دفترخدمات بانکی شهری و روستائی این بانک به صورت لحظه‌ای(Online)، آماده ارائه خدمات متنوع بانکی به هموطنان می‌باشد.</span><br></div><span id="ctl03_PageControl1886_lblAbstractD" class="lblAbstractDetail"></span></div></div><br></div> text/html 2014-11-12T12:54:17+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد تصاویر http://www.pbkahtoo.ir/post/29 <div align="center"><i><b><br><br></b></i><div align="right"><i><b>تصاویر دیدنی روستا</b></i><br></div><br><br><div align="right"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00488/kpfop334rcfc.png" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="194" width="194" vspace="0"><br></div><br><div align="right"><font color="#3333FF" size="5"><i><b>www.pixkahtoo.ir</b></i></font><br></div></div> text/html 2014-09-17T13:39:12+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد وام قرض الحسنه پست بانک http://www.pbkahtoo.ir/post/24 <div align="right"><font color="#990000"><b> وام قرض الحسنه پست بانک با نرخ حداکثر&nbsp; 4%</b></font><br></div><div align="right"><br><br><br></div><div align="right"><a href="http://s5.picofile.com/file/8139715392/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8139715392/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="291" width="270" vspace="0"></a><br></div> text/html 2014-01-14T04:57:50+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد بیمه روستاییان http://www.pbkahtoo.ir/post/16 <b>به زودی طرح جامع بیمه روستاییان با مشاركت پست بانك ایران و بیمه ایران اجرا خواهد شد.<br><br></b><div align="right"><b><img src="http://www.postbank.ir/DeskTopModules/News/showimage.aspx?id=3584&amp;type=1&amp;t=y&amp;w=200&amp;h=200" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="132" width="164" vspace="0"></b><br></div><b><br></b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span id="ctl03_PageControl1886_lblBodyD" class="lblBodyDetail"><b>مدل اول:</b> هریک از روستائیان می‌توانند با پرداخت سالانه 250هزار ریال، منزل و اثاثیه خود را که اگر براثر خطر‌های آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، توفان، زلزله و سنگینی برف تخریب شود تا سقف 150 میلیون ریال بیمه نمایند.<br><br>&nbsp;<b>مدل دوم:</b> در صورتی که اثاثیه منزل به سرقت رفته باشد علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای مدل اول، بیمه‌گر می‌تواند با پرداخت سالانه 500 هزار ریال از پوشش این خدمات استفاده نمایند. <br><br>&nbsp;<b>مدل سوم:&nbsp;</b> که کامل‌ترین مدل است روستائیان می‌توانند با پرداخت سالانه 750هزار ریال علاوه بر پوشش های بیمه مدل‌های اول و دوم در صورتی که هنگام حادثه یا اتفاقی همچون آتش‌سوزی یا ترکیدگی لوله، همسایه‌ها نیز خسارت‌دیده باشند، از پوشش بیمه‌ای آن بهره مند شوند.</span> text/html 2013-12-09T06:38:02+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد وام قرض الحسنه http://www.pbkahtoo.ir/post/13 <p><strong>دولت با عاملیت پست بانک ایران در 10 هزار روستا "صندوق تأمین مالی خرد روستائی" ایجاد می کند.</strong></p><p><br></p><p>با توجه به تفاهم‌نامه منعقده بین پست بانک ایران و مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری در 10 هزار روستای کشور، "صندوق تأمین مالی خرد روستائی" با عاملیت و محوریت این بانک ایجاد و راه اندازی می شود.</p> به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: سیدعباس پورهاشمی رئیس مرکز توسعه روستائی و مناطق محروم‌ریاست‌جمهوری در مراسم امضاء این تفاهم نامه ایجاد "صندوق تأمین مالی خرد روستائی" در 10هزار روستای کشور با مهندس ضیائی مدیرعامل این بانک ضمن بیان مطلب فوق گفت: مدت هاست که روی این موضوع مطالعه و برسی های لازم انجام شده و به دنبال ایجاد یک پایگاه اقتصادی در روستاها بودیم که بتواند داد و ستد را در این مناطق انجام دهد و این کار در فرهنگ ما ایرانیان است.<br><br><br><div align="right"><img src="http://mokhaberatema.ir/wp-content/uploads/2013/09/post-bank.png" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="131" width="361" vspace="0"><br></div><br>وی افزود: بانک های زیادی در روستاها حضور دارند اما گستردگی و حضور همه جانبه پست بانک ایران موجب شد تا با انتخاب و عاملیت این بانک روستائیان بتوانند در محل خود و به سهولت و آسانی به خدمات صندوق دسترسی داشته باشند.<br>پورهاشمی اظهار داشت: با این کار همه روستائیان را به مشارکت در توسعه روستا دعوت می کنیم و اعضای این صندوق از خود روستائیان است که متشکل از؛ رئیس یا نماینده شورای اسلامی، دهیار، دو نفر از معتمدین روستا و همچنین&nbsp; نماینده پست بانک ایران می باشد.<br><br>توضیحات تکمیلی در ادامه ....<br><br> text/html 2013-12-07T04:40:47+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد نحوه انتخاب پیش شماره کارت های بانکی +لیست کامل http://www.pbkahtoo.ir/post/12 <font size="2"><b>پیش شماره كارت های بانكی</b></font><br><br><b>برروی تمامی کارت های بانکی یک شماره 16 رقمی&nbsp; منحصر به فرد ذکر شده که کارت شما را از سایر کارت ها متمایز می کند. </b><br><br><div align="right"><img src="http://banki.ir/images/stories/kart-bin.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="356" width="376" vspace="0"><br></div> text/html 2013-10-30T05:46:42+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد شبا، تمام بانک ها http://www.pbkahtoo.ir/post/11 <span id="ctl04_ctl04_ctl00_dlContents_ctl01_lblHTMLContent"><span style="color: #ff6600"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شناسه حساب بانکی ایران «شبا»<br><br></strong></span></span><span id="ctl04_ctl04_ctl00_dlContents_ctl01_lblHTMLContent">انتقال پول از هر حساب شما در هر بانک به حساب دیگر در بانک دیگر بصورت الکترونیکی ، با پیاده سازی سامانه تسویه ناخالص آنی «ساتنا» و سامانه پایاپای الکترونیک «پایا» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.<br>به این ترتیب انتقال پول به حسابی در بانک دیگر، به سادگی دریافت نقدی و واریز به حساب در همان بانک قابل انجام است.<br>تحقق این امر تحولی عظیم در نظام بانک کشور به شمار می رود و اثرات فوق العاده مثبتی ازجمله کاهش تقاضای عمومی برای اسکناس، ایران چک، چک های رمزدار، کاهش مراجعه به شعب بانکها، کاهش ترددهای درون شهری و... خواهد داشت.<br>به منظور تسریع در واریز وجه به حساب مقصد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/3/88 ساختار یک شناسه منحصر به فرد را برای هر حساب بانک اعلام کرد.<br><br></span><a href="http://www.en-bank.com/iban/iban.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/eghtesad_novin.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="85" height="85" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://www.ansarbank.com/Fa/Content/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/ansar.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="85" height="85" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://iranibank.com/web_directory/556-%D8%B4%D8%A8%D8%A7.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/iran_zamin.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="82" height="82" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://www.ba24.ir/Fa/ShebaNumber.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/ayandeh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="80" height="80" hspace="0"></a> <a href="http://www.parsian-bank.com/Sheba.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/parsian.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="81" height="81" hspace="0"></a><br><br>&nbsp;<a href="https://www.pbi24.com/InternetBanking/AccountIBAN.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/post_bank.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="82" height="82" hspace="0"></a> &nbsp; <a href="http://www1.bpi.ir/sheba" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/pasargad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="79" height="79" hspace="0"></a> &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.tejaratbank.ir/portal/default.aspx?tabid=1323" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/tejarat.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="68" height="68" hspace="0"></a> &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="https://ebank.edbi.ir/Iban/iban.jsp" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/tose-e_saderat.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="71" height="71" hspace="0"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.ttbank.ir/sheba" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/tose_taavon.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="77" height="77" hspace="0"></a><br><br>&nbsp;<a href="http://www.hibank24.com/63" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/hekmat-e_iranian.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="79" height="79" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://www.middleeastbank.ir/default.aspx?scn=calculating-sheba&amp;default" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/khavar-e-miane.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="89" height="89" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://www.bank-day.ir/sheba.htm" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/day.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="82" height="82" hspace="0"></a> <a href="http://www.refah-bank.ir/portal/default.aspx?tabid=1174" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/refahe_kargaran.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="79" height="79" hspace="0"></a> <a href="http://www.sb24.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/saman.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="82" height="82" hspace="0"></a><br><br><a href="https://www.ebanksepah.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/sepah.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="80" height="80" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://www.sbank.ir/calculation/func/loadmodule/system/calculation/sismodule/shaba___calculate_sarmaye_to_shaba.php/sisOp/edit/" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/sarmaye.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="86" height="86" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://www.sinabank.ir/web_directory/419-%D8%B4%D8%A8%D8%A7.html" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/sina.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="85" height="85" hspace="0"></a>&nbsp; <a href="http://shahr-bank.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=1618" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/shahr.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="76" height="76" hspace="0"></a> <a href="http://www.bsi.ir/Calculating-Iranian-Account-Number-Shaba/default.bsi" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/saderat.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="79" height="79" hspace="0"></a><br><br>&nbsp;<img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/sanat_o_madan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="78" height="78" hspace="0">&nbsp; <a href="http://www.qmb.ir/Services/ModernBanking/shaba.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/resalat.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="84" height="84" hspace="0"></a> &nbsp; <a href="http://www.qmb.ir/Services/ModernBanking/shaba.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/mehre_iran.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="73" height="73" hspace="0"></a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.karafarinbank.ir/Shaba/default.kb" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/kar_afarin.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="84" height="84" hspace="0"></a> <a href="http://sheba.agri-bank.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/keshvarzi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="84" height="84" hspace="0"></a> <br><br><br><a href="http://www.tourismbank.ir/Pages/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%A8%D8%A7.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/gardeshgari.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="88" height="88" hspace="0"></a> <a href="http://www.cbi.ir/IBAN/7344.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/markazi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="85" height="85" hspace="0"></a> <a href="http://bank-maskan.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/maskan.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="82" height="82" hspace="0"></a> <a href="https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking/produceShebaCode.bm" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/mellat.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="89" height="89" hspace="0"></a><a href="http://www.bmi.ir/Fa/IBAN-SHABA.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1" target="_blank" title=""><img src="http://www.banksepah.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/logo_icon/Banks/melli.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" width="81" height="81" hspace="0"></a> <br><br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br> <br> text/html 2013-09-29T05:24:00+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد فروش چرخ خیاطی http://www.pbkahtoo.ir/post/10 <b>فروش چرخ خیاطی به صورت اقساط</b><br><br><br><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" height="150" align="" cellpadding="1" cellspacing="1" width="484"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font size="2"><b>&nbsp;<br>مشخصات کالا<br><br></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font size="2"><b>&nbsp;قیمت کالا (ریال)<br></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font size="2"><b>&nbsp;مبلغ پیش پرداخت(ریال)<br></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font size="2"><b>&nbsp;تعداد قسط<br></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font size="2"><b>&nbsp;مبلغ هر قسط<br></b></font></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><font size="2"><b>&nbsp;مبلغ چک یا سفته بابت تضمین<br></b></font></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center">&nbsp;<b><font size="1">کاچیران&nbsp;&nbsp; 502 pb</font></b><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;<br>4.700.000<br><br></b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;2.000.000</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;6</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;450.000</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;3.500.000</b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center">&nbsp;<br><font size="1"><b>مری فلاور مدل n2000 , n3000</b></font><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;4.700.000</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;2.500.000</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;5</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;440.000</b></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 16.666666666666668%;" align="center"><b>&nbsp;3.500.000</b></td></tr></tbody></table><br><br><br><a href="http://8pic.ir/images/85965395219846836094.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/85965395219846836094.jpg" alt="" height="128" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="145"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://8pic.ir/images/51093498501969044082.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/51093498501969044082.jpg" alt="" height="128" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="141"></a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://8pic.ir/images/00373200152463212647.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/00373200152463212647.jpg" alt="" height="127" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="143"></a><br><br><br><font size="2"><b>مدارک مورد نیاز:</b></font><br>1- فرم نمونه 1 : هنگام ثبت نام در سیستم صادر میشود.<br>2-<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1380640603/avrvy/1065142//key/merryflower.ir/pdf/form2.pdf" target="_blank" title=""> </a>فرم نمونه 2:<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1380640603/avrvy/1065142//key/merryflower.ir/pdf/form2.pdf" target="" title=""> </a>قرارداد فروش اقساطی کالا که توسط خریدار تکمیل میشود.<br>3-<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/10/atrty/1380640603/avrvy/1065142//key/merryflower.ir/pdf/tahod.pdf" target="" title=""> </a>فرم نمونه 3 : تعهد نامه ضامن و مشتری که به صورت کامل و خوانا هم توسط ضامن و هم توسط خریدارتکمیل گردد.<br>4- سفته یا چک به مبلغ 3.500.0000 ریال خوانا و بدون قلم خوردگی در وجه حامل و بدون تاریخ از طرف خریدار صادر و مسئول دفتر پست بانک جهت احراز هویت ثبت نام شونده پشت چک را امضا، و مهر مینماید.<br>5- کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار مه توسط دفتر پست بانک مهر میگردد.<br> text/html 2013-08-05T23:48:58+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد خرید شارژ http://www.pbkahtoo.ir/post/7 <font color="#660000"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">خرید شارژ آنلاین از طریق درگاه اینترنتی پست یانک<br><br><br></font></b></font><a href="https://pbi24.com/ib/Card_IranCell_TopUp_Free.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://chargeraygan.com/Administrator/files/CategoryContentPic/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84.jpg" alt="" height="123" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="123"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="https://pbi24.com/ib/Card_H1_Free.aspx" target="_blank" title=""><img src="http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/ArchiveFiles/2013_1_15/h__18f1085d1d.jpg" alt="" height="124" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="129"></a> text/html 2013-08-02T10:00:17+01:00 www.pbkahtoo.ir عبدالله فرد طرح برکت http://www.pbkahtoo.ir/post/5 <div align="right"><font color="#660000"><b><font size="3">طرح برکت پست بانک</font></b></font><br></div><br><div align="right"><a href="http://8pic.ir/images/99927839382457771793.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/99927839382457771793.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="179" hspace="0" vspace="0" width="188"></a><br></div><br><p><strong>شرایط اجرای طرح :</strong></p> <p>این طرح مشمول کلیه حسابهای قرض الحسنه پس انداز ، قرض الحسنه جاری و سپرده کوتاه مدت که ویژه واریز یارانه و یا غیر آن افتتاح شده اند میگردد و به جهت ایجاد انگیزه و ترغیب عموم به شرکت در طرح دو امکان ذیل در نظر گرفته شده است :</p> <p><strong>۱- شرکت کلیه حسابهای مذکور در قرعه کشی ویژه طرح یارانه برکت یارانه</strong> </p> <p>الف - امضای وکالتنامه شرکت در طرح برکت یارانه توسط مشتری الزامی است .</p> <p>ب- حداقل موجودی جهت شرکت در طرح مذکور ۲۰۰۰۰۰۰ ریال است که توسط دفتر /شعبه و پس از امضای وکالتنامه بلوکه میشود .</p> <p>ج- به ازای هر ۵۰۰۰۰۰ ریال در هر روز یک امتیاز به دارنده حساب تعلق میگیرد .</p> <p>د- انجام قرعه کشی به صورت فصلی چهار بار در سال (پایان خرداد - شهریور - آذر و اسفند ) خواهد بود .</p> <p>ه- امتیاز مشتری در یک دوره سه ماهه به دوره بعد منتقل نخواهد شد و در صورت برنده نشدن در قرعه کشی امتیاز او صفر خواهد گردید .</p><p><b>توضیحات تکمیلی در ادامه.....</b><br></p><br>